รายละเอียดและข้อมูลที่จะช่วยทำให้การขายสินค้าและบริการดียิ่งขึ้น
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นขายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ

ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับครอบครัว

October 29th, 2014by admin

ครอบครัวเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน มีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นหน่วยสังคมแรกที่หล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัวให้การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคม สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ให้การอบรมสั่งสอน หล่อหลอมพฤติกรรม การกระทำ ความคิด ความรู้สึก เรียกโดยรวมว่า ช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์ สร้างและพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในสังคม สังคมไทยในอดีต สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมมีความผูกพัน มีสัมพันธภาพแน่นแฟ้น มีความเคารพนับถือ ให้ความช่วยเหลือ ดูแลกันอย่างทั่วถึง มีการติดต่อไปมาหาสู่หมู่ญาติพี่น้องสม่ำเสมอ ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย คือเป็นครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยญาติพี่น้องของสามีหรือภรรยา เช่น พี่ ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น อยู่ร่วมในครอบครัวด้วย

ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในสังคม ส่งผลให้สภาพครอบครัวไทยในอดีตเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ครอบครัวปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยว จะมีเฉพาะสามี ภรรยา บุตร และอาจมีผู้ช่วยทำงานบ้าน พ่อแม่ลูก ไม่ค่อยมีความใกล้ชิดกันมากนัก เพราะจะต้องออกไปหารายได้นอกบ้าน มาช่วยจุนเจือครอบครัว ลูกต้องจ้างคนอื่นเลี้ยง หรือให้ญาติดูแล หรือต้องฝากเข้าโรงเรียนก่อนวัยเรียน การไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องน้อยลง ความผูกพัน ความเอาใจใส่ซึ่งกันและภายในครอบครัวลดลง สิ่งแวดล้อมภายนอก คือ กลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าครอบครัว ถ้าได้ไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่ไม่ดีเป็นคนเลวร้าย ปัญหาอื่นๆ อาจตามมา เช่น ติดการพนัน ยาเสพติด ซ่องโจร สำส่อนทางเพศ ก่ออาชญากรรม เป็นต้น สภาพที่เกิดขึ้นเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึง “ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว” ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือ ความแตกแยกของพ่อแม่ในการครองชีวิตคู่ ความไม่สนใจ ใส่ใจดูแลลูก การทุ่มเทให้กับการทำมาหากิน หรือสิ่งอื่นๆ มากกว่าลูก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เด็กในครอบครัวรู้สึกขาดความมั่นคง ขาดความรักความอบอุ่นและขาดรูปแบบที่เหมาะสมที่จะยึดเป็นแนวทางได้ ทำให้เด็กมีโอกาสง่ายต่อการเดิน หลงทางชีวิต

กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัว

September 16th, 2014by admin

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ย่อมมีเรื่องที่ต้องคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งมีให้พิจารณาอยู่มากมายหลายชนิด หลายราคา และหลายยี่ห้ออยู่ตลอดเวลาดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตร์จึงสามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้ โดยมีปัจจัยหลายประการเข้ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าว เช่น ราคาของสินค้า จำนวนเงินที่มีอยู่ รสนิยม ความพึงพอใจต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งแสดงถึงรสนิยมที่เหมาะสมในการรู้จักเลือกบริโภค และยังเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อมอีกด้วย

ครอบครัวหรือแม้แต่รัฐบาลก็เช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกับการตัดสินใจของแต่ละคน ในระดับครอบครัวนั้น พ่อ แม่ หรือผู้นำของครอบครัวควรคำนึงถึงบัญชีรายรับ-รายจ่ายว่ารายได้โดยรวมของครอบครัวเป็นอย่างไรทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า ครอบครัวมีกำลังในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับรัฐบาลก็มีรายรับ-รายจ่ายเช่นเดียวกันกับระดับครอบครัว แต่รัฐบาลเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีหน่วยงานบางหน่วยงานทำหน้าที่แสวงหารายได้เข้าประเทศ เช่น กรมสรรพากร มีหน้าที่เก็บภาษีรายได้จากประชาชน กรมสรรพสามิต มีหน้าที่เก็บภาษีสินค้าหรือกรมศุลกากร มีหน้าที่เก็บภาษีมินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลต้องอาศัยรายได้เหล่านี้สำหรับซื้อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้บริหารปกครองประเทศ รวมทั้งจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานและข้าราชการทั่วไป

คำว่าครอบครัวก็บ่งบอกด้วยตนเองอยู่แล้วว่ามีสมาชิกมากกว่าหนึ่ง จึงเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นมากและเหมาะกับการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัว เพราะผู้ประกอบการสามารถส่งสารและข้อมูลสินค้าหรือบริการไปยังรับหลายๆ คนในครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าและบริการหรือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมแบบครอบครัว เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ หรือเทศกาลส่งความสุขในวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น จึงทำให้กลยุทธ์การตลาดในลักษณะนี้คุ้มค่าการลงทุนและยังมีโอกาสจะถูกบอกเล่าแบบปากต่อปากจนอาจต้องจัดกิจกรรมอีกครั้งเมื่อครบวาระมาบรรจบอีกครั้ง

กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวไม่ได้เน้นจะขายของแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเปิดเวทีให้ลูกค้ามาทำกิจกรรมในลักษณะครอบครัวร่วมกัน จึงไม่สามารถวัดผลความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ได้ภายในครั้งเดียว ผู้ประกอบการหลายรายจึงมองข้ามการทำตลาดลักษณะนี้ไปอย่างสิ้นเชิง จึงเป็นโอกาสช่วยให้ผู้ประกอบการที่คิดจะลงมาจับแผนการตลาดแบบครอบครัวมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าอันเนื่องจากมีคู่แข่งน้อยมากนั่นเอง แต่กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องใช้เวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษด้วย

การเลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวในวันหยุด

August 28th, 2014by admin

การร่วมกันสร้างสรรค์ครอบครัวให้อบอุ่น

ด้วยการจัดสรรเวลาให้กับครอบครัว โดยเฉพาะการใช้เวลาอันมีค่าในวันหยุดเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เพราะการท่องเที่ยวนั้นเป็นทั้งการพักผ่อนและการเรียนรู้โลกกว้างสำหรับเด็กๆไปพร้อมๆกัน การพาเด็กๆและบุคคลในครอบครัวออกเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันนั้นจะเป็นการสร้างความรักความอบอุ่นขึ้นในครอบครัว สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆให้กับชีวิต การเลือกแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว ควรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสม และเป็นที่ชื่นชอบสำหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะได้ท่องเที่ยวพักผ่อนร่วมกันอย่างมีความสุข

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนแบบครอบครัว

เป็นกลุ่มเป้าหมายที่โรงแรมต่างๆ ควรจะให้ความสนใจเพราะมีอยู่เป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยุโรปที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่มาก และมีโอกาสที่จะโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับโรงแรมที่ต้องการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวนั้น ควรที่จะต้องมีการออกแบบสินค้าและบริการของโรงแรมตนเองให้มีความแตกต่างจากที่ให้บริการลูกค้าโดยทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ

หากเป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดยซื้อบริการนำเที่ยว ควรเลือกโปรแกรมการเดินทางที่ไม่เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมากเกินไป ไม่ควรเลือกโปรแกรมที่อัดแน่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวแต่ไปดูได้ไม่นานก็ต้องถูกต้อนขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นต่อไป สุดท้ายเวลาส่วนใหญ่กลับต้องเสียไปกับการนั่งอยู่บนรถมากกว่าอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว และควรเลือกใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และเลือกใช้บริการของบริษัทที่มีประวัติการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อลูกค้า และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวที่เดินทางมาพักผ่อนส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายภายในโรงแรมสูงมาก เพราะการไปใช้บริการภายนอกโรงแรม นอกจะไม่สะดวกในการเดินทางแล้วยังไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการค่างๆที่จะได้รับจากร้านค้าผู้ให้บริการภายนอก การที่โรงแรมจะจับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวนั้น ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้เป็นอย่างดีและควรจัดสินค้าและบริการให้มีความเหมาะ โดยมีบริการพิเศษที่จัดไว้สำหรับเด็กๆโดยเฉพาะ เช่น มีอาหารเด็ก มีสระว่ายน้ำเด็ก มีสนามเด็กเล่นไว้ให้บริการ

สินค้าและบริการทางด้านสถาบันทางด้านครอบครัว

July 25th, 2014by admin

การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการแจกจ่ายสินค้าและการให้บริการต่างๆ ให้แก่ สมาชิกในสังคมสถาบันเศรษฐกิจ เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ลูกจ้าง นายจ้าง เจ้าของโรงงาน ธนาคารและผู้ผลิตสินค้าและบริการในเรื่องต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามสถาบันทางเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์ในแง่การผลิต การแลกเปลี่ยน และการบริโภค จัดอยู่ในกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจการปฏิสังสรรค์กันทางสังคมในแง่นี้ อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและญาติหรือกับคนอื่นทั้งที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน หรือต่างสังคมกันได้เศรษฐกิจเป็นพื้นฐานองการดำรงชีวิตของสังคมที่ต้องผลิตอาหารเครื่องอุปโภคและเทคโนโลยีคนๆ เดียวไม่สามารถที่จะกระทำหรือผลิตตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด จึงต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยทำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นอาหารและของใช้ ความร่วมมือนี้เองจึงส่งผลให้คนเราต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆและภายหลังที่ผลิตขึ้นมาได้แล้ว จำเป็นต้องนำไปแลกเปลี่ยนกับของชนิดอื่นที่เราไม่ได้ทำขึ้นเอง กระบวนการแลกเปลี่ยนจึงเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการผลิตสินค้าและบริการจำนวนมาก จึงต้องนำออกขาย และใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่ต้องการ

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ย่อมมีเรื่องที่ต้องคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งมีให้พิจารณาอยู่มากมายหลายชนิด หลายราคา และหลายยี่ห้ออยู่ตลอดเวลาดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตร์จึงสามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้ โดยมีปัจจัยหลายประการเข้ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าว เช่น ราคาของสินค้า จำนวนเงินที่มีอยู่ รสนิยม ความพึงพอใจต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งแสดงถึงรสนิยมที่เหมาะสมในการรู้จักเลือกบริโภค และยังเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อมอีกด้วย

ครอบครัวหรือแม้แต่รัฐบาลก็เช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกับการตัดสินใจของแต่ละคน ในระดับครอบครัวนั้น พ่อ แม่ หรือผู้นำของครอบครัวควรคำนึงถึงบัญชีรายรับ-รายจ่ายว่ารายได้โดยรวมของครอบครัวเป็นอย่างไรทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า ครอบครัวมีกำลังในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับรัฐบาลก็มีรายรับ-รายจ่ายเช่นเดียวกันกับระดับครอบครัว แต่รัฐบาลเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีหน่วยงานบางหน่วยงานทำหน้าที่แสวงหารายได้เข้าประเทศ เช่น กรมสรรพากร มีหน้าที่เก็บภาษีรายได้จากประชาชน กรมสรรพสามิต มีหน้าที่เก็บภาษีสินค้าหรือกรมศุลกากร มีหน้าที่เก็บภาษีมินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลต้องอาศัยรายได้เหล่านี้สำหรับซื้อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้บริหารปกครองประเทศ รวมทั้งจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานและข้าราชการทั่วไป

กลยุทธ์การตลาดแบบการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัว

June 21st, 2014by admin


คงเคยเห็นโฆษณาหรืองานอีเว้นท์ซึ่งเน้นการแสดงออกถึงความรักและความเอื้ออาทรต่อกันภายในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกันบ้างแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการบางรายอาจมองว่ากลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์และให้ผลตอบรับที่ตรวจวัดได้ยากเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เลือกใช้กลยุทธ์การตลาดอื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจมากมาย ทว่าผู้ประกอบการจะต้องไม่คาดหวังว่าจะสามารถสร้างผลกำไรกลับคืนมาโดยทันที แต่ให้มองเป็นเรื่องการลงทุนในระยะยาวจากการตลาดแบบครอบครัวแทน

การตลาดแบบครอบครัวส่งเสริมภาพลักษณ์
ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัว ผลตอบแทนที่จะได้กลับคืนมามากที่สุดคงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนและสังคม อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจุดประสงค์หลักของกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้มุ่งไปที่การทำกิจกรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก มิใช่การมุ่งเน้นขายสินค้าเหมือนกลยุทธ์รูปแบบอื่นๆ ซึ่งความใส่ใจในความสุขของลูกค้าด้วยการตลาดแบบครอบครัวจะช่วยช่วยให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้น

การตลาดแบบครอบครัวเติมเต็มให้ลูกค้า
ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนไปจากอดีตมาก ชีวิตผู้คนถูกบังคับด้วยกรอบเวลาที่ต้องเร่งรีบทุกวินาทีเพื่อหน้าที่การงานและโอกาสได้ยืนในสังคม ทำให้บ่อยครั้งการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อคนที่รักไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ภรรยา เพื่อน แฟน ดูเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและกลายเป็นเรื่องไกลตัวมากเกินไป กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้จึงเป็นคำตอบที่สามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการท่องเที่ยวในวันแม่ของสายการบิน การทำแคมเปญของสินค้ารังนก เป็นต้น ซึ่งเหตุผลที่ลูกค้าใช้เลือกซื้อสินค้าที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้มักเป็นเพราะภาพลักษณ์ของการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักเสียมากกว่า กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวจึงสามารถเติมเต็มความรู้สึกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ได้กำไรมากอันมีที่มาจากจำนวน
กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลา แต่จะเน้นหนักช่วงเทศกาลเป็นหลัก อาทิ วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งทุกช่วงเทศกาลที่กล่าวมาจะมีลักษณะของความเป็นวันครอบครัว การขายสินค้าและบริการจึงเป็นไปในลักษณะของแพ็คเกจหรือเป็นเซต ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนการตลาดทั่วไป ผู้ประกอบการที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวจึงสามารถขายสินค้าได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ยกตัวอย่าง แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว กระเช้าสินค้าปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของจำนวนมากนักตราบใดที่สินค้าสามารถเติมเต็มความรู้สึกและส่งให้บุคคลรอบข้างได้อย่างทั่วถึง

ด้วยรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คนในครอบครัวมีเวลาและโอกาสพูดคุยกันน้อยลง การซื้อสินค้าและบริการเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายแทนความรักและความห่วงใยจึงมีความสำคัญและกลายเป็นค่านิยมมากขึ้น และกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวก็สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด