รายละเอียดและข้อมูลที่จะช่วยทำให้การขายสินค้าและบริการดียิ่งขึ้น
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นขายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ

แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

May 21st, 2015by admin

62745632d
ครอบครัว ประกอบด้วยบุคคลตั้แต่สองคนขึ้นไปมีความสัมพันธ์ทางเพศฉันท์สามีภรรยามีความผูกพันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ลักษณะของครอบครัวไทยมี  2  ลักษณะคือ1ครอบครัวขยาย คือครอบครัวที่มีสมาชิกตั้แต่สามชั่วอายุคนขึ้นไป และครอบครัวเดี่ยวจะมีเพียงสองชั่วอายุคือสามี ภรรยา บุตร ครอบครัมมีน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก เพื่อให้บุคคลเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การดูแลช่วยเหลือและให้บริการกับบุคคลในครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้ สมาชิกทุกคนต้องการปัจจัยสี่และต้องการมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขและเป็นที่รักของทุกคน ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลบุคคลในครอบครัวเพื่อชีวิตที่เป็นสุข

ปัจจุบันสถาบันครอบครัวไทยค่อนข้างอ่อนแอ ความใกล้ชิดและความอบอุ่นในครอบครัวลดน้อยลง อันเนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิตและการดำรงอยู่ของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่ความแตกแยกของครอบครัวในที่สุด และเมื่อสภาพครอบครัวไม่แข็งแรงจึงส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา อาทิเรื่องยาเสพติด อันเป็นปัญหาสำคัญบ่อนทำลายทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนกับคนในสังคม และยังมีปัญหาสังคมอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมาย ซึ่งจะนำพาความเสื่อมเสียมาให้กับประเทศชาติ ด้วยเจตนารมณ์ที่ปรารถนาดีต่อสังคมไทย ชีวิตครอบครัวมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ประสบการณ์บางอย่างอาจทำให้สมาชิกครอบครัวมีความสุขและบางอย่างอาจน่ากระอักกระอ่วนใจ ถ้าสมาชิกครอบครัวไม่สามารถค้นพบต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขมันได้ ความรู้สึกเศร้าจะคงอยู่กับพวกเขาและอาจทำร้ายความเป็นครอบครัวได้ ปัญหาสำคัญคืออุปสรรคที่ขัดขวางคนในครอบครัวไม่ให้พูดคุยกันอย่างเปิดอก

การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

· มีความรัก ความเข้าใจ และดูแลเอาใจใส่กัน
· เคารพนับถือ ให้เกียรติ จริงใจ และเห็นคุณค่ากันและกัน
· มีสิทธิ เสรีภาพ มีการปรึกษาหารือกัน
· รู้และปฏิบัติบทบาทหน้าที่ที่ควรมีต่อกัน
· มีเวลาให้กันอย่างมีคุณค่า
· มีความเสียสละ สามัคคี ให้อภัยกัน
· มีการสื่อสารทางบวก
· มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
· ไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง

ครอบครัวใหม่ที่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไม่ต่างจากครอบครัวขยายแบบในอดีตในยุคคอนเวอร์เจนจ์

March 30th, 2015by admin

26

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปความห่างไกลรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย การหาข้อมูลหรือตัวช่วยที่พึ่งที่ปรึกษาของคุณพ่อคุณแม่ก็ย่อมเปลี่ยนไป เกิดเป็นครอบครัวใหม่ที่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไม่ต่างจากครอบครัวขยายแบบในอดีตในยุคคอนเวอร์เจนจ์ ที่อะไร ๆ ก็เชื่อมต่อกันหมด การต่ออินเตอร์เน็ตในเวลาเพียงไม่กี่วินาที โลกไซเบอร์กลายเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งใหญ่สำหรับคุณแม่ ในข้อสงสัยต่างๆ เรื่องลูก หรือเรื่องอื่นๆ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันบนโลกออนไลน์ ซึ่งก็สามารถมองได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดี ด้วยได้รับรู้มุมมองใหม่ ๆ คำแนะนำที่เรานึกไม่ถึง หรืออาจเป็นกระจกสะท้อนตัวเองได้ แต่คุณแม่ก็ต้องรู้จักกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ ด้วยว่าคำแนะนำนั้น ๆ ใช้กับเราได้ไหม เพราะไม่ได้หมายความว่าทุกคำแนะนำจะใช้ได้หมด

เมื่อครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดเล็กลง ไม่มีปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านด้วยกัน แล้วในขณะที่พ่อแม่ทำงาน การดูแลลูกมันก็ต้องเปลี่ยนระบบ เพราะฉะนั้นก็เลยตามมาด้วยการเลี้ยงลูกหลายรูปแบบที่เราเห็น ส่วนหนึ่งก็เริ่มมีระบบครอบครัวที่ช่วยกันในเรื่องการดูแลลูก อย่างลูกบ้านข้างๆ ไปเรียนว่ายน้ำเหมือนกัน ก็ฝากลูกเราไปด้วย ผลัดกันรับส่งลูกๆ คุณแม่ก็มีเวลาว่างในการทำอย่างอื่นมากขึ้น หรือข้างบ้านก็อาจจะเอาลูกมาฝากเรา เมื่อมีธุระได้เช่นกัน ซึ่งเป็นระบบที่ต้องเอื้อเฟื้อกัน เข้าใจกันดูเหมือนว่าคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องทั้งทำงานด้วย เลี้ยงลูกด้วย ย่อมเรื่องที่เข้ามาให้ตัดสินใจมากมาย ซึ่งคุณหมอพรรณพิมล ฝากข้อคิดถึงให้ว่า “ตัวสำคัญในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็นการเลือกตัดสินใจ ไม่มีอะไรถูกผิด แต่เป็นการเลือกตัดสินใจในสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง แต่อยากให้คุณแม่ใช้เวลากับตัวเอง และไม่ใช้อารมณ์ในการเลือก และเมื่อตัดสินใจไปแล้ว ก็ให้ยอมรับว่ามันอาจไม่ได้ทุกอย่างอย่างที่วางแผนไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือมนุษย์เรียนรู้จะอยู่กับสิ่งที่เราเลือกและตัดสินใจอยู่แล้ว”

การวางแผนรายรับ-รายจ่ายของครอบครัวอย่างมั่นคง

February 26th, 2015by admin

ปัจจุบันนี้ร้อยละ 50 ของครอบครัวไทยทั้งหมดมีรายได้จากการทำงานทั้งจากสามีและภรรยา และในจำนวนนี้สัดส่วนของฝ่ายหญิงที่มีรายได้มากกว่าสามีกำลังจะเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทั้งนี้เพราะมีเหตุผลมากมายที่ทำให้ความรักอย่างเดียวไม่สามารถนำมาใช้ในการบริหารสถาบันครอบครัวให้ประสบความสำเร็จได้ เมื่อที่มาของรายได้ของแต่ละครอบครัวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนในครอบครัวที่มีบทบาทดังกล่าวจึงต้องมานั่งขบคิดกันว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้สถาบันครอบครัวนั้นสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย เพราะเกือบทุกสังคมในโลกนี้ได้เห็นพ้องกันว่าอำนาจของเงินนั้นมีอิทธิพลต่อ หน้าตา ศักดิ์ศรี และมีความสำคัญต่อภาพลวงตาอีกหลายอย่าง

การวางแผนรายจ่ายของครอบครัวเอาไว้จะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินบ้าง อย่าลืมว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ นอกจากนี้สามีคงอาจไม่พอใจนักหากเงินเดือนที่เขาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวต้องหมดไปกับการช้อปปิ้งอย่างไร้ประโยชน์และฟุ่มเฟื่อยในระยะเวลาสั้นๆของภรรยา ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนรายรับ รายจ่าย เพื่อให้มีเงินเก็บเหลือไว้ใช้ในยามจำเป็น เนื่องจากการใช้ชีวิตคู่ท่ามกลางหนี้สินมากมาย ย่อมทำให้เกิดความเครียดอย่างแน่นอน เพราะอาจนำมาสู่การฟ้องร้องและสูญเสียทรัพย์สินที่มีอยู่หรืออาจจะเป็นบุคคลล้มละลายได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงปัญหานี้เสียแต่แรก ด้วยการกำหนดวงเงินในการใช้บัตรเครดิตให้น้อยที่สุด และจำกัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน รวมทั้งปรึกษากันให้ดีก่อนจะตัดสินใจในการกู้เงินหรือทำสัญญาต่างๆ

ปัจจุบันการวางแผนในเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่มั่นคงขึ้น ไม่ต้องกังวลใจกับสถานการณ์ในอนาคตให้มากนัก หรือสามารถทำความฝัน ความต้องการให้เป็นจริง เพราะการมีชีวิตที่สุขสบายและมีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการเงินที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอยู่เสมอ ยิ่งทำให้การวางแผนการเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราเริ่มวางแผนทางการเงินได้ตลอดทุกช่วงของชีวิต

ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นของครอบครัวไม่ใช่เพราะไม่มีคนอื่นสิ่งอื่นทำร้ายเรา

January 29th, 2015by admin

8

การสร้างครอบครัว คือ การสร้างเพื่อน ถ้าพ่อแม่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันได้ ลูกจะมีใจที่มั่นคง เริ่มจากการที่สามีภรรยาต้องสร้างใจตัวเองให้มีตัวเองเป็นเพื่อนได้ เมตตาตัวเองเป็น เราก็จะเป็นเพื่อนกับคนข้างหน้าเราได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมากขึ้น การกระทบแล้วกระเทือนในครอบครัวก็จะลดลง เมตตาตัวเองเป็น หมายถึง เมื่อเราโกรธ เศร้า เบื่อ เครียด อารมณ์ลบเหล่านี้ทำร้ายตัวเองทั้งสิ้น พ่อแม่ที่มีมาตรฐานสูง นอกจากจะเอาผิดเอาถูกกับคนอื่นแล้ว ยังเอาผิดเอาถูกกับตัวเอง คาดหวังสูง เช่น อยากเป็นคนดี เวลาโกรธก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ดี พาลโกรธตัวเองที่โกรธ กลายเป็นโกรธซ้อนโกรธ

ถ้าพ่อแม่มีการสื่อสารที่ไม่ระวัง เพราะมัวเอาชนะ ประชดประชัน เหน็บแนม กระแทกกระทั้น ลูกจะมีแต่ความระแวงสงสัยในชีวิต ว่าโลกนี้น่าอยู่จริงหรือ อย่างนี้เรียกว่าเป็นการสื่อสารที่มีความมุ่งร้ายและเบียดเบียนกัน วัฒนธรรมที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นในครอบครัว คือ การพูด คิด ทำอะไรโดยใช้ปัญญา เพื่อนำพาออกจากปัญหาอย่างไม่มีความมุ่งร้ายและเบียดเบียนกัน พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านได้ ถ้าพ่อแม่สร้างกระแสอริยะให้เกิดได้จริงในบ้าน เพียงการถือศีล ๕ บริสุทธิ์ มีสมาธิและปัญญาพอประมาณ ราคะโทสะโมหะเบาบางลง ทำได้จริงในขณะที่ครองเรือน

ความปลอดภัยจะเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะไม่มีคนอื่นสิ่งอื่นทำร้ายเรา แต่เพราะเราไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการจมอยู่ในอารมณ์ เราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นโดยไม่ต้องทุกข์ได้ และเมื่อเราไม่จมกับอารมณ์ เราจึงมีปัญญาที่จะจัดการกับเรื่องภายนอกที่คุกคามเรา ดังนั้นนอกจากสร้างครอบครัวที่บ้านของเราแล้ว เราต้องสร้างชุมชนที่เด็กอยู่ในกระแสของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เช่นที่เสถียรธรรมสถาน เราจะไม่เลี้ยงลูกเราคนเดียว แต่เราจะสร้างสังคมที่ปลอดภัยเพื่อเด็กทุกคนที่เขาจะไม่ทำร้ายกัน เพราะลูกของเรามีจิตที่ไม่ขุ่นมัวเป็นอาวุธในการอยู่กับโลก เมื่อใจหนักแน่นและเข้าใจโลก ก็ไม่มีอะไรในโลกที่ทำร้ายเขาได้

กลยุทธ์ประหยัดเงินเวลาซื้อของใช้เข้าบ้านสำหรับครอบครัว

December 11th, 2014by admin

กลยุทธ์เด็ดที่แม่ ๆ ที่ต้องทำงานนอกบ้านนิยมใช้ซื้อของเข้าบ้านเพื่อการประหยัดเงินและจัดระเบียบชีวิตแต่ละวันที่แสนวุ่นวาย

1.ทำรายการของที่ต้องซื้อ

การทำรายการของที่ต้องซื้อทำให้คุณรู้ว่าจะวางแผนการเดินทางอย่างไรจึงจะไม่เสียเวลาหรือเสียอารมณ์ ไม่ลืมซื้อของบางอย่างทำให้ต้องย้อนกลับมาอีก จำไว้ว่าการทำรายการของที่ต้องซื้อจะทำให้คุณวางแผนการเดินทางซื้อของได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การทำรายการของที่ต้องซื้อเป็นขั้นตอนแรกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เด็ดขาด

2. มีงบอยู่ในใจ

นอกจากทำรายการของที่ต้องซื้อแล้ว คุณยังต้องมีราคาของที่ต้องซื้ออยู่ในใจด้วย ถ้าคุณไม่มีราคาของอยู่ในใจ เวลาคุณไปที่ชั้นวางของที่มีของให้เลือกมากมายในราคาที่ต่างกันมาก คุณจะตาลายสับสนจนเลือกไม่ถูกทำให้เสียเวลาและมักจะลงเอยซื้อของที่ราคาแพงกว่าที่ตั้งใจไว้ อย่าจ่ายเกินงบที่ตั้งไว้

3.ทิ้งลูกไว้ที่บ้าน

เด็ก ๆ ชอบออกไปซื้อของกับพ่อแม่เสมอและคาดหวังว่าจะได้ของเล่นหรือของกินติดมือกลับมาด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีของล่อตาล่อใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของเล่นราคาแพงที่มีสีสันสวยงาม หรือ ขนมที่อยู่ในห่อสีสวย ๆ เด็ก ๆ จะตื่นเต้นส่งเสียงดังหรือวิ่งไปทั่ว และมักจะหยิบสิ่งของที่ต้องการติดมือมาโดยที่คุณไม่ทันเห็น คุณจะวุ่นวายกับลูกจนไม่มีสมาธิในการเลือกของที่เหมาะกับความต้องการของคุณเอง ดังนั้นทิ้งลูกไว้ที่บ้าน

4. แล้วจะทำอย่างไรถ้าต้องพาลูกไปด้วย

คุณไม่สามารถทิ้งลูกคุณไว้หน้าร้านเหมือนกับพวกคาวบอยที่ชอบผูกม้าไว้หน้าร้านอย่างในหนังได้ ถ้าคุณต้องพาลูกไปด้วย ควรมีผู้ช่วยที่คุณวางใจได้เช่นคุณพ่อว่าจะช่วยดูแลเด็ก ไม่ให้มารบกวนสมาธิของคุณหรือก่อความรำคาญแก่คนอื่นคุณจะได้เลือกซื้อของได้อย่างสบายใจ หาผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ถ้าต้องพาลูกไปด้วย

5.เลือกร้านที่คุ้นเคย

คุ้นเคยในที่นี้หมายถึงร้านที่คุณรู้ว่าของที่คุณต้องการอยู่ตรงไหน รู้ว่าราคาสมเหตุผลและมีบริการรวดเร็ว คิวไม่ยาว การซื้อของในร้านที่คุ้นเคยจะทำให้คุณประหยัดเวลาที่มีค่าได้มากและได้ของครบในราคาที่คุณพอใจ ร้านที่คุ้นเคยทำให้คุณมีสมาธิระหว่างซื้อของ

6. แบ่งหน้าที่ซื้อของ

บางครอบครัว พ่อกับแม่จะช่วยกันเลือกของอยู่เป็นประจำ ดังนั้นถ้าทั้งพ่อและแม่ต่างแบ่งหน้าที่กันไปซื้อของต่าง ๆ ที่ตกลงกันล่วงหน้าว่าใครจะซื้ออะไรบ้างจะช่วยประหยัดเงินและเวลาได้ดี เพราะทั้งคู่รู้อยู่แล้วว่าที่บ้านใช้ของอะไร ยี่ห้อไหน ราคาเท่าไหร่ เป็นต้น แบ่งหน้าที่ซื้อของช่วยให้ประหยัดเวลาและชีวิตง่ายขึ้น

7. ชั่งน้ำหนักของและดูให้แน่ใจว่ามีป้ายราคาติดมาด้วย

ของสดเช่นผักผลไม้ หรือเนื้อสัตว์เป็นสินค้าที่ต้องชั่งน้ำหนักและติดราคาให้แคชเชียร์ทราบเวลาคิดเงิน เมื่อซื้อของพวกนี้ควรชั่งน้ำหนักทันทีและเช็คให้แน่ใจว่ามีป้ายราคาติดมาด้วย คุณคงเคยเห็นบางคนที่เป็นต้นเหตุให้แคชเชียร์คิดเงินไม่ได้ คนอื่นที่รอคิวอยู่ก็รำคาญเพียงเพราะการลืมชั่งน้ำหนักและไม่มีป้ายราคา ถ้าคุณไม่ต้องการให้คนอื่นมองคุณเป็นต้นเหตุที่ไร้สาระอย่างนี้ อย่าลืมชั่งน้ำหนักและติดป้ายราคา

8. รีบซื้อของให้เสร็จเร็ว ๆ

ชีวิตในแต่ละวันของคุณวุ่นวายมากพอแล้ว อย่าเสียเวลาเป็นชั่วโมงในการซื้อของใช้แทนที่จะได้มีเวลาไปทำงานอื่นที่จำเป็นต่อ ดังนั้น ถ้าคุณทำรายการซื้อของและทำตามขั้นตอนข้างต้นมาเป็นลำดับแล้วละก็นับว่าคุณมาถูกทาง รีบซื้อให้เสร็จเร็ว ๆ จะได้รีบไป ยิ่งอยู่นานจะยิ่งทำให้อยากซื้อของไม่จำเป็นเยอะขึ้น

9. ทำอย่างไรที่จะออกมาจากร้านได้เร็วที่สุด

วิธีที่จะทำให้คุณไม่เสียเวลาตอนจ่ายเงินก็คือตรวจดูของในรถเข็นของคุณว่าคุณได้ของที่ต้องการครบ ไม่ใช่บอกสามีให้ไปหยิบของมาเพิ่มตอนที่คิดเงิน เมื่อถึงคิวของคุณ แคชเชียร์ก็จะได้คิดเงินได้เร็ว

10. เคล็ดลับสุดท้ายคือจัดระเบียบของในรถ

การจัดระเบียบของในรถนับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ถ้าคุณจัดวางข้างของได้ดี เวลายกลงจากรถเข้าบ้านก็ง่ายและประหยัดเวลา เช่น แยกของแห้งและของสดออกจากกัน ถ้าจะมีน้ำไหลหยดย้อยก็จะไม่ทำให้ของแห้งนั้นเปียกแฉะจนเสียของไปด้วย

ลองทำตาม 10 กลยุทธ์ที่แม่บ้านที่ทำงานนอกบ้านได้ทำมาแล้ว รับรองได้ว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านจะไม่เป็นภาระที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับคุณแม่คนเก่งอีกต่อไป