รายละเอียดและข้อมูลที่จะช่วยทำให้การขายสินค้าและบริการดียิ่งขึ้น
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นขายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ

สินค้าและบริการทางด้านสถาบันทางด้านครอบครัว

July 25th, 2014by admin

การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการแจกจ่ายสินค้าและการให้บริการต่างๆ ให้แก่ สมาชิกในสังคมสถาบันเศรษฐกิจ เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ลูกจ้าง นายจ้าง เจ้าของโรงงาน ธนาคารและผู้ผลิตสินค้าและบริการในเรื่องต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามสถาบันทางเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์ในแง่การผลิต การแลกเปลี่ยน และการบริโภค จัดอยู่ในกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจการปฏิสังสรรค์กันทางสังคมในแง่นี้ อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและญาติหรือกับคนอื่นทั้งที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน หรือต่างสังคมกันได้เศรษฐกิจเป็นพื้นฐานองการดำรงชีวิตของสังคมที่ต้องผลิตอาหารเครื่องอุปโภคและเทคโนโลยีคนๆ เดียวไม่สามารถที่จะกระทำหรือผลิตตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด จึงต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยทำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นอาหารและของใช้ ความร่วมมือนี้เองจึงส่งผลให้คนเราต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆและภายหลังที่ผลิตขึ้นมาได้แล้ว จำเป็นต้องนำไปแลกเปลี่ยนกับของชนิดอื่นที่เราไม่ได้ทำขึ้นเอง กระบวนการแลกเปลี่ยนจึงเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการผลิตสินค้าและบริการจำนวนมาก จึงต้องนำออกขาย และใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่ต้องการ

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ย่อมมีเรื่องที่ต้องคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งมีให้พิจารณาอยู่มากมายหลายชนิด หลายราคา และหลายยี่ห้ออยู่ตลอดเวลาดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตร์จึงสามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้ โดยมีปัจจัยหลายประการเข้ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าว เช่น ราคาของสินค้า จำนวนเงินที่มีอยู่ รสนิยม ความพึงพอใจต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งแสดงถึงรสนิยมที่เหมาะสมในการรู้จักเลือกบริโภค และยังเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อมอีกด้วย

ครอบครัวหรือแม้แต่รัฐบาลก็เช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกับการตัดสินใจของแต่ละคน ในระดับครอบครัวนั้น พ่อ แม่ หรือผู้นำของครอบครัวควรคำนึงถึงบัญชีรายรับ-รายจ่ายว่ารายได้โดยรวมของครอบครัวเป็นอย่างไรทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า ครอบครัวมีกำลังในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับรัฐบาลก็มีรายรับ-รายจ่ายเช่นเดียวกันกับระดับครอบครัว แต่รัฐบาลเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีหน่วยงานบางหน่วยงานทำหน้าที่แสวงหารายได้เข้าประเทศ เช่น กรมสรรพากร มีหน้าที่เก็บภาษีรายได้จากประชาชน กรมสรรพสามิต มีหน้าที่เก็บภาษีสินค้าหรือกรมศุลกากร มีหน้าที่เก็บภาษีมินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลต้องอาศัยรายได้เหล่านี้สำหรับซื้อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้บริหารปกครองประเทศ รวมทั้งจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานและข้าราชการทั่วไป

กลยุทธ์การตลาดแบบการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัว

June 21st, 2014by admin


คงเคยเห็นโฆษณาหรืองานอีเว้นท์ซึ่งเน้นการแสดงออกถึงความรักและความเอื้ออาทรต่อกันภายในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกันบ้างแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการบางรายอาจมองว่ากลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์และให้ผลตอบรับที่ตรวจวัดได้ยากเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เลือกใช้กลยุทธ์การตลาดอื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจมากมาย ทว่าผู้ประกอบการจะต้องไม่คาดหวังว่าจะสามารถสร้างผลกำไรกลับคืนมาโดยทันที แต่ให้มองเป็นเรื่องการลงทุนในระยะยาวจากการตลาดแบบครอบครัวแทน

การตลาดแบบครอบครัวส่งเสริมภาพลักษณ์
ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัว ผลตอบแทนที่จะได้กลับคืนมามากที่สุดคงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนและสังคม อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจุดประสงค์หลักของกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้มุ่งไปที่การทำกิจกรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก มิใช่การมุ่งเน้นขายสินค้าเหมือนกลยุทธ์รูปแบบอื่นๆ ซึ่งความใส่ใจในความสุขของลูกค้าด้วยการตลาดแบบครอบครัวจะช่วยช่วยให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้น

การตลาดแบบครอบครัวเติมเต็มให้ลูกค้า
ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนไปจากอดีตมาก ชีวิตผู้คนถูกบังคับด้วยกรอบเวลาที่ต้องเร่งรีบทุกวินาทีเพื่อหน้าที่การงานและโอกาสได้ยืนในสังคม ทำให้บ่อยครั้งการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อคนที่รักไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ภรรยา เพื่อน แฟน ดูเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและกลายเป็นเรื่องไกลตัวมากเกินไป กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้จึงเป็นคำตอบที่สามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการท่องเที่ยวในวันแม่ของสายการบิน การทำแคมเปญของสินค้ารังนก เป็นต้น ซึ่งเหตุผลที่ลูกค้าใช้เลือกซื้อสินค้าที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้มักเป็นเพราะภาพลักษณ์ของการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักเสียมากกว่า กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวจึงสามารถเติมเต็มความรู้สึกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ได้กำไรมากอันมีที่มาจากจำนวน
กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลา แต่จะเน้นหนักช่วงเทศกาลเป็นหลัก อาทิ วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งทุกช่วงเทศกาลที่กล่าวมาจะมีลักษณะของความเป็นวันครอบครัว การขายสินค้าและบริการจึงเป็นไปในลักษณะของแพ็คเกจหรือเป็นเซต ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนการตลาดทั่วไป ผู้ประกอบการที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวจึงสามารถขายสินค้าได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ยกตัวอย่าง แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว กระเช้าสินค้าปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของจำนวนมากนักตราบใดที่สินค้าสามารถเติมเต็มความรู้สึกและส่งให้บุคคลรอบข้างได้อย่างทั่วถึง

ด้วยรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คนในครอบครัวมีเวลาและโอกาสพูดคุยกันน้อยลง การซื้อสินค้าและบริการเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายแทนความรักและความห่วงใยจึงมีความสำคัญและกลายเป็นค่านิยมมากขึ้น และกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวก็สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

การให้ความสำคัญกับตลาดครอบครัวสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมาก

June 3rd, 2014by admin

คำว่าครอบครัวก็บ่งบอกด้วยตนเองอยู่แล้วว่ามีสมาชิกมากกว่าหนึ่ง

จึงเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นมากและเหมาะกับการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัว เพราะผู้ประกอบการสามารถส่งสารและข้อมูลสินค้าหรือบริการไปยังรับหลายๆ คนในครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าและบริการหรือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมแบบครอบครัว จึงทำให้กลยุทธ์การตลาดในลักษณะนี้คุ้มค่าการลงทุนและยังมีโอกาสจะถูกบอกเล่าแบบปากต่อปากจนอาจต้องจัดกิจกรรมอีกครั้งเมื่อครบวาระมาบรรจบอีกครั้ง

ในชีวิตประจำวันของเราต้องมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต การรู้จักซื้อสินค้าและรู้จักการประมาณค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้ ทั้งนี้ในการเลือกซื้อสินค้าก็ต้องมีความรอบคอบและยึดหลักซื้อสินค้าที่จำเป็น ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตคือปัจจัย 4 นอกจากนี้ในการซื้อก็ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์ คุณภาพดี ราคาเหมาะสมและจะต้องคิดประมาณรายได้และฐานะของเราด้วย ไม่ควรซื้อสินค้าตามสมัยนิยม ตามคำโฆษณาหรือตามชักชวนของผู้อื่น ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่เป็นหนี้

กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลา

แต่จะเน้นหนักช่วงเทศกาลเป็นหลัก อาทิ วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งทุกช่วงเทศกาลที่กล่าวมาจะมีลักษณะของความเป็นวันครอบครัว การขายสินค้าและบริการจึงเป็นไปในลักษณะของแพ็คเกจหรือเป็นเซต ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนการตลาดทั่วไป ผู้ประกอบการที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวจึงสามารถขายสินค้าได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ยกตัวอย่าง แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว กระเช้าสินค้าปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของจำนวนมากนักตราบใดที่สินค้าสามารถเติมเต็มความรู้สึกและส่งให้บุคคลรอบข้างได้อย่างทั่วถึง

การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแตกต่างกันออกไป

- ค่านิยม บางคนนิยมซื้อสินค้าราคาถูก ในขณะที่บางคนนิยมซื้อสินค้าราคาแพง ผู้ที่นิยมซื้อสินค้าราคาแหพงมักคิดว่าสินค้าราคาแหพงคุณภาพดี
- บุคลิกเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลกับการเลือกซื้อสินค้าบางชนิด
- สภาพของครอบครัว บางครอบครัวใช้ของแพงเป็นประจำ สมาชิกในครอบครัวก็จะติดนิสัยการใช้ของแพง บางครอบครัวประหยัดมีผลทำให้สมาชิกในครอบครัวพลอยประหยัดไปด้วย
- อายุ ในเรื่องของวัยก็มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า วัยรุ่นชอบของที่มีสีสันสดใส แบบสำสมัยในขณะที่ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนชอบของที่มีสีสุภาพ แบบเรียบ
- ฐานะทางเศรษฐกิจ ผู้ที่มีฐานทางเศรษฐกิจดีมักติดสินใจซื้อสินค้าราคาแพงรวดเร็วกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของสมาชิกในครอบครัว

May 7th, 2014by admin

ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญมากที่สุด สมาชิกทุกคนมีอิทธิพลต่อกันในด้านค่านิยม ทัศนคติ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งครอบครัวประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีความเกี่ยวข้องผู้พันธ์กันทางสายโลหิต การสมรส หรือการรับเอาไว้

บทบาทของครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อกับแม่ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อ กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ด้วยการสั่งสอนลูกๆ และฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดค่านิยมทางวัฒนธรรมและทางสังคม ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้บุตรเจริญเติบโตเป็นคนที่ดีของสังคมต่อไป จะเห็นได้ว่า เด็ก ๆ ได้รับการเรียนรู้จากการสังเกตรูปแบบการบริโภคของพ่อและแม่ และจะรับเอารูปแบบนั้นไปใช้ในการจับจ่ายตลาดในลักษณะแบบเดียวกันในการศึกษาเรื่องครอบครัวนั้น สิ่งที่จะต้องพิจารณาคือ แต่ละครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น อายุ และความต้องการ ดังนั้นความต้องการในการจะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ จึงมีความหลากหลายที่แตกต่างกันไป แต่เนื่องจากแต่ละครอบครัวมีงบประมาณที่จะนำมาจับจ่ายใช้สอยที่จำกัดจึงไม่อาจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทุกชนิด ตามที่สมาชิกทุกคนในครองครัวต้องการได้ ฉะนั้นในการตัดสินใจที่จะซื้อจึงจำเป็นต้องใช้วิธีประนีประนอมกัน ตัดสินใจซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตามทุกครอบครัวไม่ได้ใช้วิธีตัดสินใจร่วมกันเสมอไป นักการตลาดจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงบทบาทและอิทธิพลที่มีต่อกันของคนในครอบครัวรวมทั้งผู้ร่วมอาศัยที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้มีความแตกต่างกันมากในแต่ละประเทศ วัฒนธรรมและระดับชั้นของสังคม นอกจากนี้แล้วลูก ๆ ยังมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจซื้อต่าง ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ลูกอาจเป็นผู้ตัดสินใจซื้อของเด็กเล่นโดยที่พ่อกับแม่เป็นผู้ซื้อ ด้วยเหตุนี้ผู้ทำการสื่อสารการตลาดจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาบทบาทของสมาชิกในครอบครัวอย่างถี่ถ้วน เพื่อจะได้นำมาเป็นตัวกำหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ มุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องตรงจุดจึงจะทำให้การโฆษณามีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการเลือกซื้อสินค้าและบริการของคนในครอบครัวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัด จึงส่งผลให้ผู้ทำการตลาดจำเป็นจะต้องศึกษาความต้องการของสมาชิกของคนในครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มคน

บริการขายสินค้าและบริการออนไลน์อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสร้างเว็บไซต์ในเวลานี้

March 6th, 2014by admin

การทำธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน

ทางเลือกที่สามารถช่วยทำให้การสร้างเว็บนั้นง่ายและสะดวกสำาหรับหลายๆคนที่อยากจะเริ่มต้นขายสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านทางอินเตรอ์เน็ตกันในเวลานี้ กับการเลือกใช้บริการขายของออนไลน์ที่เป็นรุปแบบของเว็บสำเร็จรูปที่ใช้งานได้ง่าย พร้อมทั้งร้านค้าออนไลน์ในลักษณะนี้ยังมีตัวช่วยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบของการขายสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น โดยบริการขายของออนไลน์นั้นกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ใช้งานที่อยากจะเลือกช่องทางของอินเตอร์เน็ตมาเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจกันในเวลานี้ เพราะสามารถที่จะทำการโปรโมทเว็บของเราได้อย่างง่ายๆ ด้วยการเลือกใช้งานระบบ SEO ที่มีให้ผู้ใช้งานเว็บสำเร็จรูปสามารถเลือกและทำการปรับแต่งได้ด้วยตนเองทั้งในส่วนของ Title, Description และ Keyword ที่สามารถทำให้ร้านค้าออนไลน์นั้นติดอันดับในผลการค้นหาผ่านทาง Search Engine ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งก็ทำให้เราสามารถที่จะสร้างเว็บที่มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น และสามารถที่จะทำการตลาดออนไลน์ควบคู่ไปพร้อมกันเลยก็ได้เช่นกัน กับการเลือกใช้งานบริการสินค้าและบริการออนไลน์ที่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยทีสามารถเติมเต็มให้กับการทำธุรกิจของเราให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

เริ่มต้นขายสินค้าและบริการออนไลน์ง่ายๆด้วยร้านค้าออนไลน์ที่มีระบบหลังบ้านคอยอำนวยความสะดวกสบาย
อีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถช่วยทำให้หลายๆคนที่ยอากจะเริ่มต้นขายสินค้าและบริการออนไลน์นั้นสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นกับการใช้งานร้านค้าออนไลน์ เพราะระบบหลังบ้านที่สามารถเข้าไปทำการปรับเปลี่ยนและแก้ไขในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ได้ง่าย จึงทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ทุกคนเป็นอย่างมาก รวมถึงยังสามารถที่จะทำการสร้างเว็บได้หลากหลายรูปแบบจากการเลือกใช้งานระบบ Template ที่เป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญของการใช้งานเว็บสำเร็จรูปที่จะช่วยทำให้การดีไซน์และออกแบบเว็บไซต์ของเรานั้นมีความหลากหลายและสวยงามได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบหลังบ้านนั้นยังสามารถที่จะเพิ่มเติมระบบของเว็บสำเร็จรูปต่างๆที่เราสามารถเลือกใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานอย่าง ระบบสินค้ามาใหม่, ระบบ Webmaster Talk, ระบบเว็บบอร์ด และระบบอื่นๆอีกมากมาย ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการขายสินค้าและบริการออนไลน์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ทำให้ร้านค้าออนไลน์นั้นได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานจำนวนมาก เพราะนอกจากจะใช้งานได้ง่ายแล้วนั้นยังสามารถที่จะทำการปรับแต่งส่วนต่างๆทั้งหมดได้เอง กับอีกหนึ่งบริการขายของออนไลน์ที่กำลังเริ่มที่จะเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้