รายละเอียดและข้อมูลที่จะช่วยทำให้การขายสินค้าและบริการดียิ่งขึ้น
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นขายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ

กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัว

September 16th, 2014by admin

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ย่อมมีเรื่องที่ต้องคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งมีให้พิจารณาอยู่มากมายหลายชนิด หลายราคา และหลายยี่ห้ออยู่ตลอดเวลาดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตร์จึงสามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้ โดยมีปัจจัยหลายประการเข้ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าว เช่น ราคาของสินค้า จำนวนเงินที่มีอยู่ รสนิยม ความพึงพอใจต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งแสดงถึงรสนิยมที่เหมาะสมในการรู้จักเลือกบริโภค และยังเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อมอีกด้วย

ครอบครัวหรือแม้แต่รัฐบาลก็เช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกับการตัดสินใจของแต่ละคน ในระดับครอบครัวนั้น พ่อ แม่ หรือผู้นำของครอบครัวควรคำนึงถึงบัญชีรายรับ-รายจ่ายว่ารายได้โดยรวมของครอบครัวเป็นอย่างไรทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า ครอบครัวมีกำลังในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับรัฐบาลก็มีรายรับ-รายจ่ายเช่นเดียวกันกับระดับครอบครัว แต่รัฐบาลเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีหน่วยงานบางหน่วยงานทำหน้าที่แสวงหารายได้เข้าประเทศ เช่น กรมสรรพากร มีหน้าที่เก็บภาษีรายได้จากประชาชน กรมสรรพสามิต มีหน้าที่เก็บภาษีสินค้าหรือกรมศุลกากร มีหน้าที่เก็บภาษีมินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลต้องอาศัยรายได้เหล่านี้สำหรับซื้อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้บริหารปกครองประเทศ รวมทั้งจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานและข้าราชการทั่วไป

คำว่าครอบครัวก็บ่งบอกด้วยตนเองอยู่แล้วว่ามีสมาชิกมากกว่าหนึ่ง จึงเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นมากและเหมาะกับการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัว เพราะผู้ประกอบการสามารถส่งสารและข้อมูลสินค้าหรือบริการไปยังรับหลายๆ คนในครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าและบริการหรือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมแบบครอบครัว เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ หรือเทศกาลส่งความสุขในวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น จึงทำให้กลยุทธ์การตลาดในลักษณะนี้คุ้มค่าการลงทุนและยังมีโอกาสจะถูกบอกเล่าแบบปากต่อปากจนอาจต้องจัดกิจกรรมอีกครั้งเมื่อครบวาระมาบรรจบอีกครั้ง

กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวไม่ได้เน้นจะขายของแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเปิดเวทีให้ลูกค้ามาทำกิจกรรมในลักษณะครอบครัวร่วมกัน จึงไม่สามารถวัดผลความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ได้ภายในครั้งเดียว ผู้ประกอบการหลายรายจึงมองข้ามการทำตลาดลักษณะนี้ไปอย่างสิ้นเชิง จึงเป็นโอกาสช่วยให้ผู้ประกอบการที่คิดจะลงมาจับแผนการตลาดแบบครอบครัวมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าอันเนื่องจากมีคู่แข่งน้อยมากนั่นเอง แต่กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องใช้เวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษด้วย

การเลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวในวันหยุด

August 28th, 2014by admin

การร่วมกันสร้างสรรค์ครอบครัวให้อบอุ่น

ด้วยการจัดสรรเวลาให้กับครอบครัว โดยเฉพาะการใช้เวลาอันมีค่าในวันหยุดเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เพราะการท่องเที่ยวนั้นเป็นทั้งการพักผ่อนและการเรียนรู้โลกกว้างสำหรับเด็กๆไปพร้อมๆกัน การพาเด็กๆและบุคคลในครอบครัวออกเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันนั้นจะเป็นการสร้างความรักความอบอุ่นขึ้นในครอบครัว สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆให้กับชีวิต การเลือกแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว ควรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสม และเป็นที่ชื่นชอบสำหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะได้ท่องเที่ยวพักผ่อนร่วมกันอย่างมีความสุข

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนแบบครอบครัว

เป็นกลุ่มเป้าหมายที่โรงแรมต่างๆ ควรจะให้ความสนใจเพราะมีอยู่เป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยุโรปที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่มาก และมีโอกาสที่จะโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับโรงแรมที่ต้องการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวนั้น ควรที่จะต้องมีการออกแบบสินค้าและบริการของโรงแรมตนเองให้มีความแตกต่างจากที่ให้บริการลูกค้าโดยทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ

หากเป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดยซื้อบริการนำเที่ยว ควรเลือกโปรแกรมการเดินทางที่ไม่เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมากเกินไป ไม่ควรเลือกโปรแกรมที่อัดแน่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวแต่ไปดูได้ไม่นานก็ต้องถูกต้อนขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นต่อไป สุดท้ายเวลาส่วนใหญ่กลับต้องเสียไปกับการนั่งอยู่บนรถมากกว่าอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว และควรเลือกใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และเลือกใช้บริการของบริษัทที่มีประวัติการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อลูกค้า และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวที่เดินทางมาพักผ่อนส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายภายในโรงแรมสูงมาก เพราะการไปใช้บริการภายนอกโรงแรม นอกจะไม่สะดวกในการเดินทางแล้วยังไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการค่างๆที่จะได้รับจากร้านค้าผู้ให้บริการภายนอก การที่โรงแรมจะจับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวนั้น ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้เป็นอย่างดีและควรจัดสินค้าและบริการให้มีความเหมาะ โดยมีบริการพิเศษที่จัดไว้สำหรับเด็กๆโดยเฉพาะ เช่น มีอาหารเด็ก มีสระว่ายน้ำเด็ก มีสนามเด็กเล่นไว้ให้บริการ

สินค้าและบริการทางด้านสถาบันทางด้านครอบครัว

July 25th, 2014by admin

การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการแจกจ่ายสินค้าและการให้บริการต่างๆ ให้แก่ สมาชิกในสังคมสถาบันเศรษฐกิจ เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ลูกจ้าง นายจ้าง เจ้าของโรงงาน ธนาคารและผู้ผลิตสินค้าและบริการในเรื่องต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามสถาบันทางเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์ในแง่การผลิต การแลกเปลี่ยน และการบริโภค จัดอยู่ในกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจการปฏิสังสรรค์กันทางสังคมในแง่นี้ อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและญาติหรือกับคนอื่นทั้งที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน หรือต่างสังคมกันได้เศรษฐกิจเป็นพื้นฐานองการดำรงชีวิตของสังคมที่ต้องผลิตอาหารเครื่องอุปโภคและเทคโนโลยีคนๆ เดียวไม่สามารถที่จะกระทำหรือผลิตตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด จึงต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยทำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นอาหารและของใช้ ความร่วมมือนี้เองจึงส่งผลให้คนเราต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆและภายหลังที่ผลิตขึ้นมาได้แล้ว จำเป็นต้องนำไปแลกเปลี่ยนกับของชนิดอื่นที่เราไม่ได้ทำขึ้นเอง กระบวนการแลกเปลี่ยนจึงเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการผลิตสินค้าและบริการจำนวนมาก จึงต้องนำออกขาย และใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่ต้องการ

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ย่อมมีเรื่องที่ต้องคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งมีให้พิจารณาอยู่มากมายหลายชนิด หลายราคา และหลายยี่ห้ออยู่ตลอดเวลาดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตร์จึงสามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้ โดยมีปัจจัยหลายประการเข้ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าว เช่น ราคาของสินค้า จำนวนเงินที่มีอยู่ รสนิยม ความพึงพอใจต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งแสดงถึงรสนิยมที่เหมาะสมในการรู้จักเลือกบริโภค และยังเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อมอีกด้วย

ครอบครัวหรือแม้แต่รัฐบาลก็เช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกับการตัดสินใจของแต่ละคน ในระดับครอบครัวนั้น พ่อ แม่ หรือผู้นำของครอบครัวควรคำนึงถึงบัญชีรายรับ-รายจ่ายว่ารายได้โดยรวมของครอบครัวเป็นอย่างไรทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า ครอบครัวมีกำลังในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับรัฐบาลก็มีรายรับ-รายจ่ายเช่นเดียวกันกับระดับครอบครัว แต่รัฐบาลเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีหน่วยงานบางหน่วยงานทำหน้าที่แสวงหารายได้เข้าประเทศ เช่น กรมสรรพากร มีหน้าที่เก็บภาษีรายได้จากประชาชน กรมสรรพสามิต มีหน้าที่เก็บภาษีสินค้าหรือกรมศุลกากร มีหน้าที่เก็บภาษีมินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลต้องอาศัยรายได้เหล่านี้สำหรับซื้อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้บริหารปกครองประเทศ รวมทั้งจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานและข้าราชการทั่วไป

กลยุทธ์การตลาดแบบการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัว

June 21st, 2014by admin


คงเคยเห็นโฆษณาหรืองานอีเว้นท์ซึ่งเน้นการแสดงออกถึงความรักและความเอื้ออาทรต่อกันภายในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกันบ้างแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการบางรายอาจมองว่ากลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์และให้ผลตอบรับที่ตรวจวัดได้ยากเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เลือกใช้กลยุทธ์การตลาดอื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจมากมาย ทว่าผู้ประกอบการจะต้องไม่คาดหวังว่าจะสามารถสร้างผลกำไรกลับคืนมาโดยทันที แต่ให้มองเป็นเรื่องการลงทุนในระยะยาวจากการตลาดแบบครอบครัวแทน

การตลาดแบบครอบครัวส่งเสริมภาพลักษณ์
ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัว ผลตอบแทนที่จะได้กลับคืนมามากที่สุดคงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนและสังคม อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจุดประสงค์หลักของกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้มุ่งไปที่การทำกิจกรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก มิใช่การมุ่งเน้นขายสินค้าเหมือนกลยุทธ์รูปแบบอื่นๆ ซึ่งความใส่ใจในความสุขของลูกค้าด้วยการตลาดแบบครอบครัวจะช่วยช่วยให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้น

การตลาดแบบครอบครัวเติมเต็มให้ลูกค้า
ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนไปจากอดีตมาก ชีวิตผู้คนถูกบังคับด้วยกรอบเวลาที่ต้องเร่งรีบทุกวินาทีเพื่อหน้าที่การงานและโอกาสได้ยืนในสังคม ทำให้บ่อยครั้งการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อคนที่รักไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ภรรยา เพื่อน แฟน ดูเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและกลายเป็นเรื่องไกลตัวมากเกินไป กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้จึงเป็นคำตอบที่สามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการท่องเที่ยวในวันแม่ของสายการบิน การทำแคมเปญของสินค้ารังนก เป็นต้น ซึ่งเหตุผลที่ลูกค้าใช้เลือกซื้อสินค้าที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้มักเป็นเพราะภาพลักษณ์ของการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักเสียมากกว่า กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวจึงสามารถเติมเต็มความรู้สึกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ได้กำไรมากอันมีที่มาจากจำนวน
กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลา แต่จะเน้นหนักช่วงเทศกาลเป็นหลัก อาทิ วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งทุกช่วงเทศกาลที่กล่าวมาจะมีลักษณะของความเป็นวันครอบครัว การขายสินค้าและบริการจึงเป็นไปในลักษณะของแพ็คเกจหรือเป็นเซต ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนการตลาดทั่วไป ผู้ประกอบการที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวจึงสามารถขายสินค้าได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ยกตัวอย่าง แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว กระเช้าสินค้าปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของจำนวนมากนักตราบใดที่สินค้าสามารถเติมเต็มความรู้สึกและส่งให้บุคคลรอบข้างได้อย่างทั่วถึง

ด้วยรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คนในครอบครัวมีเวลาและโอกาสพูดคุยกันน้อยลง การซื้อสินค้าและบริการเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายแทนความรักและความห่วงใยจึงมีความสำคัญและกลายเป็นค่านิยมมากขึ้น และกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวก็สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

การให้ความสำคัญกับตลาดครอบครัวสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมาก

June 3rd, 2014by admin

คำว่าครอบครัวก็บ่งบอกด้วยตนเองอยู่แล้วว่ามีสมาชิกมากกว่าหนึ่ง

จึงเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นมากและเหมาะกับการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัว เพราะผู้ประกอบการสามารถส่งสารและข้อมูลสินค้าหรือบริการไปยังรับหลายๆ คนในครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าและบริการหรือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมแบบครอบครัว จึงทำให้กลยุทธ์การตลาดในลักษณะนี้คุ้มค่าการลงทุนและยังมีโอกาสจะถูกบอกเล่าแบบปากต่อปากจนอาจต้องจัดกิจกรรมอีกครั้งเมื่อครบวาระมาบรรจบอีกครั้ง

ในชีวิตประจำวันของเราต้องมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต การรู้จักซื้อสินค้าและรู้จักการประมาณค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้ ทั้งนี้ในการเลือกซื้อสินค้าก็ต้องมีความรอบคอบและยึดหลักซื้อสินค้าที่จำเป็น ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตคือปัจจัย 4 นอกจากนี้ในการซื้อก็ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์ คุณภาพดี ราคาเหมาะสมและจะต้องคิดประมาณรายได้และฐานะของเราด้วย ไม่ควรซื้อสินค้าตามสมัยนิยม ตามคำโฆษณาหรือตามชักชวนของผู้อื่น ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่เป็นหนี้

กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลา

แต่จะเน้นหนักช่วงเทศกาลเป็นหลัก อาทิ วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งทุกช่วงเทศกาลที่กล่าวมาจะมีลักษณะของความเป็นวันครอบครัว การขายสินค้าและบริการจึงเป็นไปในลักษณะของแพ็คเกจหรือเป็นเซต ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนการตลาดทั่วไป ผู้ประกอบการที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวจึงสามารถขายสินค้าได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ยกตัวอย่าง แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว กระเช้าสินค้าปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของจำนวนมากนักตราบใดที่สินค้าสามารถเติมเต็มความรู้สึกและส่งให้บุคคลรอบข้างได้อย่างทั่วถึง

การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแตกต่างกันออกไป

- ค่านิยม บางคนนิยมซื้อสินค้าราคาถูก ในขณะที่บางคนนิยมซื้อสินค้าราคาแพง ผู้ที่นิยมซื้อสินค้าราคาแหพงมักคิดว่าสินค้าราคาแหพงคุณภาพดี
- บุคลิกเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลกับการเลือกซื้อสินค้าบางชนิด
- สภาพของครอบครัว บางครอบครัวใช้ของแพงเป็นประจำ สมาชิกในครอบครัวก็จะติดนิสัยการใช้ของแพง บางครอบครัวประหยัดมีผลทำให้สมาชิกในครอบครัวพลอยประหยัดไปด้วย
- อายุ ในเรื่องของวัยก็มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า วัยรุ่นชอบของที่มีสีสันสดใส แบบสำสมัยในขณะที่ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนชอบของที่มีสีสุภาพ แบบเรียบ
- ฐานะทางเศรษฐกิจ ผู้ที่มีฐานทางเศรษฐกิจดีมักติดสินใจซื้อสินค้าราคาแพงรวดเร็วกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย